Raspisuje se natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče.

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu: da ima hrvatsko državljanstvo, da ima završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine, položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 110/97, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), – da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove.

Više o natječaju saznajte na poveznici.