Osnivač   Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča je Grad Ploče.

Javna  vatrogasna  postrojba Grada Ploča osnovana je  Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne  postrojbe Grada Ploča, Klasa: 214-05/02-01/02, Ur br: 2165-02-02-2, koju je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Ploča na 34. sjednici održanoj  14. lipnja 2002. godine, a 25. rujna 2002. godine upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku  pod tvrtkom/nazivom JAVNA USTANOVA ”VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČA”, sa sjedištem u Pločama, Primorska cesta 2, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa  (MBS)  090004239.  

Javna vatrogasna postrojba Grada Ploča  obavlja vatrogasnu djelatnost na području Grada Ploča kao javnu službu, sukladno pravilima struke,  bez obzira čija imovina odnosno čiji ljudski životi su ugroženi, a u obvezi je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja na zapovijed nadležnog vatrogasnog  zapovjednika.

Vatrogasnu djelatnost koju obavlja JVP Ploče obuhvaća:  sudjelovanje u provedbi  preventivnih  mjera  zaštite  od  požara  i eksplozija,  gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim  i inim  nesrećama.

Uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar,  postrojba može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost kao npr.  pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti, obučavanje dobrovoljnih vatrogasaca i građana uz posebnu suglasnost nadležnog tijela,  prijevoz vode, pranje pješačkih i kolnih površina, piljenje stabala i slično, ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti odnosno ne umanjuje intervencijska spremnost i ako se obavljaju u manjem opsegu.